Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kontynuacja prac rewitalizacyjnych zamku biskupów warmińskich – II projekt norweski.

2015-07-18 11:36:15 (ost. akt: 2021-09-02 19:41:42)

Kontynuacja prac rewitalizacyjnych zamku biskupów warmińskich
– II projekt norweski.
Pomyślne zakończenie projektu „Ratunkowe prace konserwatorskie krużganków zamku lidzbarskiego” pozwoliło nakreślić kluczowe potrzeby rewitalizacyjne dla całego kompleksu zamkowego Dla optymalnego przygotowania kolejnych etapów rewitalizacji weryfikowano kolejne hipotezy badawcze. Odsłonięte malowidła były przedmiotem obrad międzynarodowego seminarium z udziałem pracowników Czeskiej Akademii Nauk, którzy potwierdzili bliskość malowideł lidzbarskich oraz czeskich (zwłaszcza klasztoru w Emmausach, katedry na Hradczanach, zamku na Karlstejnie). Łączą je analogie warsztatowe i formalne, a także fizykochemiczne zastosowanych materiałów. Prowadzono także stały monitoring warunków atmosferycznych panujących na otwartym krużganku. Sam zamek stał się również przedmiotem analiz i badań architektonicznych zwieńczonych obroną pracy doktorskiej na Politechnice Warszawskiej.
W Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie powołano interdyscyplinarny zespół, który odpowiadał za przeprowadzenie niezbędnych analiz dotyczących potrzeb konserwatorskich, remontowych w zamku oraz innych elementów, które miały wejść w zakres kolejnych etapów przywracania świetności lidzbarskiej rezydencji. Zespół ten odpowiadał za przygotowanie kosztorysów, projektów, analiz rynku, uzyskanie pozwoleń i złożenie wniosku aplikacyjnego stanowiących podstawę kolejnego projektu norweskiego. Prace zespołu zakończyły się opracowaniem programu rewitalizacji historycznej siedziby biskupów. Najważniejsze jego elementy złożyły się na drugi etap, który otrzymał tytuł „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce”.
Drugi etap prac w zamku biskupów warmińskich koncentruje się na podniesieniu jakości infrastruktury bezcennego zabytku, wykonaniu najpilniejszych remontów instalacyjnych oraz kontynuacji prac nad bezcennymi krużgankami i ich wyjątkowymi zdobieniami.
W ramach projektu przewidziany został remont dachów czterech skrzydeł zamku oraz wieżyczek narożnych i wieży zamkowej. Zakonserwowane zostaną także elewacje zamku, lica wieżyczek oraz wieży w części ośmiobocznej. Kontynuowane będą prace konserwatorskie i restauratorskie ścian oraz sklepień pierwszego piętra krużganków. Zostaną wymienione sieci i instalacje: wodno-kanalizacyjna, przeciwpożarowa oraz centralnego ogrzewania. Zmodernizowane zostaną instalacje elektryczna oraz odgromowa. W przestrzeni krużganków będzie zamontowane inteligentne oświetlenie. Dwie kondygnacje piwnic w skrzydle północnym zostaną zaadaptowane na cele wystawiennicze. Przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych, sieci deszczowych, prace drenażowe całego zamku. Pracom drenażowym oraz przy elewacjach towarzyszyć będą badania archeologiczne oraz architektoniczne.
W wyremontowanych piwnicach skrzydła północnego zostanie zaaranżowana wystawa muzealna poświęcona dziejom budowalnym zamku. Cały zamek zostanie zinwentaryzowany w postaci chmury punktów (3D). Dla jego części zostaną opracowane wirtualne ścieżki zwiedzania.
Na czas prac z zamku zostaną ewakuowane przechowywane tu zbiory. Dla odpowiedniego ich zabezpieczenia zostanie przygotowany magazyn tymczasowy, zapewniający odpowiednie warunki klimatyczne i infrastrukturalne. Zabytki będą otoczone należytą opieką zarówno podczas transportu, jak też w czasie przechowywania w magazynie tymczasowym. Najbardziej zagrożone muzealia z kolekcji zabytkowych mebli zostaną poddane pełnej konserwacji. Dla podniesienia jakości oferty kulturalnej i edukacyjnej zostanie zakupiony nowy sprzęt.
Ideą zaplanowanych działań jest kontynuacja prac remontowych i konserwatorskich zamku, dzięki którym bezcenny zabytek zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie nowych przestrzeni na cele ekspozycyjne oraz edukacyjne. Podniesie to nie tylko jakość oferty działającego w zamku Oddziału Muzeum Warmii i Mazur, ale zwiększy także potencjał turystyczny i kulturalny Lidzbarka Warmińskiego. Prace remontowo-konserwatorskie oraz zwiększenie powierzchni ekspozycyjnej przełożą się na przygotowanie nowych działań kulturalnych i edukacyjnych skierowanych do szerokich grup odbiorców, w tym osób wykluczonych społecznie czy niepełnosprawnych. Przyczynią się też do podniesienia potencjału lokalnej społeczności.
Realizacja projektu spowolni niszczenie bezcennej substancji zamku lidzbarskiego, poprawi dostęp do obiektu oraz podniesie standard prezentowych tu zbiorów. Zminimalizowane zostanie zagrożenie związane z awariami sieci i instalacji. Wszystko to przełoży się na podniesienie jakości przechowywania zbiorów muzealnych oraz konserwację obiektów ruchomych. Malowidła krużganka zostaną zakonserwowane, a ich kompozycja zostanie uczytelniona. Nowe powierzchnie wystawiennicze pozwolą na przybliżenie historii zamku.