Iceland Liechtenstein Norway grants Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sztuka do wzięcia

2021-09-02 15:14:40 (ost. akt: 2021-09-02 15:20:07)

Oferta kulturalna w trakcie realizacji projektu Realizacja projektu „Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap” to okazja do stworzenia programu, który łączył będzie w sobie elementy edukacji historycznej z działaniami twórczymi oraz edukacją przyrodniczą i integracją społeczną. Proponowany program kulturalno-edukacyjny z jednej strony rozwijał będzie dotychczasowe działania edukacyjne o nowe formy, z drugiej wydobywał będzie potencjał społeczny i lokalny lidzbarskiego zamku.

Projekt podniesie świadomość regionalną, da szansę na aktywność społeczną skierowaną na dziedzictwo kulturowe, pokaże, że także w działalności kulturalnej tkwi potencjał prorozwojowy. Muzeum przeprowadziło szerokie konsultacje społeczne, rozesłało i dystrybuowało ankiety, pytało różne grupy społeczne, starało się dotrzeć do wszelkich grup, osób o specjalnych potrzebach.
Program, który na tej podstawie został opracowany, daje szansę na rzeczywisty rozwój miejsca, pełne zaangażowanie społeczne oraz wykorzystanie potencjału tego unikatowego zabytku — Pomnika Historii, gotyckiego zamku i jego ponad 600-letniej historii. Zwłaszcza że historia miejsca wyjątkowo mocno pokazuje historię regionu, kultury, sztuki, duchowości, do tego w silnym, ponad
trzystuletnim związku z Rzeczpospolitą.

Grupy docelowe działań:
- mieszkańcy całego kraju, zainteresowani bogatą historią i kulturą Warmii i Mazur,
- dzieci oraz młodzież szkolna, zainteresowani ofertą kulturalną Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie,
- turyści docierający na Warmię i Mazury i zainteresowani różnorodną ofertą kulturalną,
- osoby niepełnosprawne, zainteresowane pełnym uczestnictwem w kulturze oraz historią
i dziedzictwem kulturowym,
- grupy zagrożone wykluczeniem społecznym,
- użytkownicy on-line z całego świata, zainteresowani zdalnym dostępem do atrakcyjnej oferty kulturalnej